خدمات دولت الکترونیک

شناسنامه خدمات:


- تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (19091030000(

 

- تایید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات (19091031000(

- برقراری مقرری بیمه بیکاری (19051032000(

- تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000(

- پاسخگویی به استعلامات بیمه ای و حمایتی (19011033000(

- ارائه پروانه های اشتغال اتباع خارجی (10011034000(

- صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی (13011035000(

- ارائه خدمات کاریابی (13011040000(

- ساماندهی مشاغل خانگی (13011042000(

- صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000(

- حمایت از توسعه تعاونی ها

- ترویج و فرهنگ سازی تعاونی ها

- ثبت و تشکیل تعاونی ها (13071036000(

- نظارت بر تعاونی ها (13071847000(

- رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری (19071038000(

- ارائه خدمات ورزشی کارگران (17011041000(

- فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون (13071848000(

- بازرسی کار (13011043000(

- ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی (13011037000(

- آموزش و توانمند سازی جامعه تعاون، کار و تولید (18051849000(

- حمایت مالی و مشاوره ای بنگاه های اقتصادی مشکل دار (13011850000(

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  میز خدمت الکترونیکی

- نشریه صدای واحد

- ثبت نام درخواست برگزاری انتخابات الکترونیکی تعاونی