اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی / میز خدمت / بیانیه راهبرد مشارکت مردم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی