اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی / میز خدمت / راهبرد مشارکت مردم با وزارت تعاون،کار ور فاه اجتماعی