عنوان خدمات
 شناسه  عنوان زیر خدمت
 بستر ارائه خدمت
 نظرسنجی  توافقنامه سطح خدمت
شناسنامه خدمت

 

 

 

 

 

مجموعه خدمات در

حوزه روابط کار

19051032000 برقراری مقرری بیمه بیکاری      

13011843000

 تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور        
 
 19071038000  رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری            
 13011043000  بازرسی کار            
 13011037000  ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی            
 13011850000  حمایت مالی و مشاوره ای بنگاه های اقتصادی مشکل دار            
10032562000 تایید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری    

 

 

 

  

 

 

مجموعه خدمات در

حوزه اشتغال

 10011034000  ارائه پروانه های اشتغال اتباع خارجی            
 10011039000  صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور            
 19091030000  تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی            
 19091031000  تایید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات            
 19011033000  پاسخگویی به استعلامات بیمه ای و حمایتی            
 13011035000

صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی