لیست خدمات الکترونیکی شناسه دار

 

    - سامانه احراز صلاحیت خدمات حمایتی:

د- محل پذیرش (میز خدمت)

 

    - سامانه استعلامات وضعیت بیمه ای :

شناسنامه خدمت ( سامانه استعلامات وضعیت بیمه ای) شناسنامه خدمت

 

    - سامانه تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور :

د- محل پذیرش (میز خدمت)

 

    - تایید صلاحیت دریافت مقرری بیمه بیکاری:

فرم و فرمت نامه ها - صلاحیت دریافت مقرری بیمه بیکاری فرم و فرمت نامه ها - صلاحیت دریافت مقرری بیمه بیکاری

د- محل پذیرش (میز خدمت)

 

   - سامانه ثبت و نظارت بر تعاونی ها :

        قوانین و مقررات


د- محل پذیرش (میز خدمت)

 

    - سامانه مشاغل خانگی :

  

شناسنامه خدمات- سامانه مشاغل خانگی شناسنامه خدمات

راهنمای ثبت نام- مشاغل خانگی راهنمای ثبت نام- مشاغل خانگی  

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- برگزاری رقابت ورزشی

- سامانه تمدید گواهینامه شغلی ایرانیان مقیم خارج

- احراز صلاحیت دریافت تسهیلات

- صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

- صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی

- نرم افزار برای افراد کم توان