لیست اسامی رابطین کارورزی

طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی ادارات شهرستانهای تابعه

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهرستان مربوطه

شماره ثابت

1

نوشین بخشی

جلفا

42052400

2

جمشید ترابی اقدم

بناب

37730288

3

نوروزی

بستان آباد

43334700

4

حامد اعلی

چاراویماق

52729184

5

پیمان فروتن

کلیبر-خداافرین

44440564

6

لیلا سعدی پور

آذرشهر

34236887

7

مجتبی شعاری

سراب

43212667

8

قاسم اسدی

اهر

44342590

9

ساناز صادق وندی

مراغه

37456464

37456465 داخلی211

10

حجت پورملایی

هریس

43436065

43436064

11

رسول معصومی

ملکان

37843417

12

علی اصغر عبدالهی

اسکو

33220177

13

حسین مرادی

تبریز

34751833

14

علیرضا سلجوقی

میانه

52237830

15

ناصر فلاحی مطلق

عجب شیر

37640400

16

علی مختاری

هشترود

04152624091

17

رضا طالبی

شبستر

42428299 داخلی 13

18

فاطمه جعفرزاده بهرام

مرند

42275800

19

موسی بهاری

ورزقان

04144554272