صفحه نخست » معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال » توسعه کارآفرینی و اشتغال » دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کار ۀآفرینی -ویرایش 3