صفحه نخست » معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال » توسعه کارآفرینی و اشتغال » وظایف کار گروه های استانی جشنواره امتنان از کار آفرینان برتر