شرح وظایف


مدیریت اجتماعی


- اجرای قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور رفاهی و اجتماعی جامعه هدف به ویژه کارگران .

- فراهم ساختن امکانات رفاهی جهت کارگران از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات رفاهی در کارگاهها و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تأمین مسکن و انجام سایر اقدامات حمایتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.

- برنامه ریزی و نظارت بر مجموعه های ورزشی ، تفریحی و فرهنگی کارگران با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی ذیربط و سایر دستگاهها.

- پیگیری و نظارت بر واگذاری سهام درجامعه هدف با ملاحظه دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارتخانه.

- تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با فرهنگ اسلامی کار در کارگاهها براساس اهداف و وظایف وزارتخانه.

- اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به الگوهای برتر استانی ابلاغی از سوی وزارتخانه.

- ترویج فرهنگ کار آفرینی و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در بنگاههای اقتصادی و جامعه هدف.

- تعامل و هماهنگی با دستگاههای استانی به منظور انجام سیاستهای پیشگیرانه سطح اول در جامعه هدف و در حدود مقررات و قوانین مربوطه.

- مدیریت تعاملات درون بخشی در حوزه های امورا جتماعی و سطوح متعدد پیشگیری.

- تحلیل مستمر وضعیت مؤلفه های اجتماعی و توانبخشی در استان.

- تعامل با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه امور اجتماعی ، توانبخشی و پیشگیری به منظور ارتقاء خدمات رسانی به جامعه هدف.

- ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای متولی بیمه اجتماعی و درمان در سطح استان.

-  نظارت بر نحوه اجرای قوانین بیمه ای در استان.

- تحلیل و ارزیابی شاخصهای پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان.

- مشارکت و همکاری در زمینه تهیه و اجرای طرحهای آماری با واحدهای ستادی ذیربط.

- ارائه گزارشات تحلیلی و مستمر به حوزه های رفاه و اجتماعی و فرهنگی در مورد اجرای سیاستها، برنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه.


تعاریف سطوح پیشگیری:

الف - پیشگیری سطح اول (اطلاع رسانی و آگاه سازی) ؛ انجام مداخله قبل از اینکه آسیب ، اختلال یا ناتوانی ایجاد گردد ، این پیشگیری معطوف به افراد سالم است.

ب - پیشگیری سطح دوم (ارائه خدمات و مداخله) ؛ انجام اقداماتی به منظور شناسایی و درمان هرچه سریع تر پس از وقوع آسیب یا ناهنجاریها.

ج - پیشگیری سطح سه (قادرسازی یا بازتوانی) ؛ انجام اقداماتی با هدف کاستن از ناتوانی و عوارض ناشی از آن ، پس از وقوع آسیب و یا ناهنجاری.


اداره امور اجتماعی

- اجرای قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور رفاهی و اجتماعی کارگران با هماهنگی ستاد وزارتخانه.

- فراهم ساختن امکانات رفاهی جهت کارگران از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات رفاهی در کارگاهها و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن و انجام سایر اقدامات حمایتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.

- برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح آگاهی و مهارتهای اجتماعی جامعه هدف با همکاری سایر دستگاههای استانی.

- پیگیری و نظارت بر واگذاری سهام درجامعه هدف با توجه به دستورالعمل های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه.

- اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به انتخاب الگوهای برتر استانی (کارگری ،‌کارفرمائی، زنان و ...) با هماهنگی ستاد  وزارتخانه.

- تعامل با دستگاهها و سازمانهای مرتبط با استان در زمینه ارائه تسهیلات به منتخبین جامعه هدف.

- اجرای برنامه های ابلاغی ستاد وزارتخانه در خصوص بهره مندی جامعه هدف از خدمات پیشگیرانه سطح اول.

- تعامل و هماهنگی با دستگاههای استانی ذیربط به منظور انجام سیاستهای پیشگیرانه سطح اول در رابطه با جامعه هدف در حدود قوانین و مقررات مربوطه.


اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران

-  تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با فرهنگ اسلامی کار در کارگاهها براساس اهداف و وظایف وزارتخانه.

- ترویج فرهنگ کارآفرینی و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در بنگاههای اقتصادی و جامعه هدف.

- برنامه ریزی به منظور اجرای برنامه ها و پیوست های فرهنگی ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه.

- اجرای برنامه ها و سیاستهای مربوط به اشاعه فرهنگ کار ، تعاون و اخلاق حرفه ای جامعه هدف براساس الگوهای بومی و اسلامی.

- برنامه ریزی به منظور برگزاری مراسم و اجرای جشنواره های فرهنگی و مذهبی در جامعه هدف و ارائه گزارشات لازم به ستاد وزارتخانه.

- تعامل و همکاری با سایر دستگاههای استانی با هدف ایجاد زمینه های مناسب به منظور اجرای طرح های اوقات فراغت جامعه هدف با رویکرد فرهنگی.

- ترویج و توسعه فعالیت های ورزشی و تفریحات سالم درجامعه هدف با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط استانی.

- برنامه ریزی و نظارت بر مجموعه های ورزشی ، تفریحی و فرهنگی کارگران با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی ذیربط و سایر دستگاهها.

- اجرای صحیح قوانین ، دستورالعمل ها و آئین نامه های مرتبط با مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران در استان .

- نظارت بر برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی جامعه هدف در استان.


اداره امور حمایتی و آسیبهای اجتماعی

- برنامه ریزی استانی به منظور اجرای سیاستها و خط مشی های مربوط به پیشگیری سطوح 2 و 3 و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی حسب قوانین و برنامه های ابلاغی از ستاد.

- تحلیل مستمر وضعیت مؤلفه های اجتماعی و توانبخشی در استان.

- ارتباط با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه امور اجتماعی ، توانبخشی و پیشگیری.

- بررسی تطبیقی و عملکردی شاخص های استانی با اهداف و برنامه های ابلاغی ستاد در حوزه امور اجتماعی ، پیشگیری و توانبخشی و ارائه گزارشات لازم به وزارتخانه.

- مدیریت تعاملات درون بخشی در حوزه امور اجتماعی ،‌پیشگیری و توانبخشی.

- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای سطوح پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمانهای تابعه.

- تعامل با سازمانها و شوراهای مرتبط با امور اجتماعی.

- نظارت بر فعالیتهای سازمانهای تابعه مرتبط با سطوح 2 و 3 پیشگیری از آسیب های اجتماعی.


اداره امور بیمه ای

- ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای متولی بیمه اجتماعی و درمان در سطح استان.

- نظارت مستمر بر نحوه اجرای قوانین بیمه ای در استان و ارائه گزارشات تحلیل به ستاد وزارتخانه.

- تحلیل و ارزیابی شاخصهای پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان.

- جمع بندی نظرات و پیشنهادات ارسالی از سوی ذینفعان و صاحبنظران حوزه بیمه ای و تحلیل و ارائه گزارشات لازم به منظور بهبود فرآیندهای انجام کار .

- مشارکت و همکاری در زمینه تهیه و اجرای طرحهای آماری با واحدهای ستادی ذیربط.

- ارزیابی و آسیب شناسی مداوم شاخص های خدمات رسانی در حوزه مربوطه در استان و ارائه گزارش به ستاد وزارتخانه.

 

***  پورتال های مرتبط: 

 

-پورتال اوقات فراغت استان آذربایجان شرقی