1- فرم های مورد نیاز

2- قوانین، آیین نامه ها، مقررات و بخشنامه ها

3- آئین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها

4- سامانه تخصصی بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل

5- اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5-1-آئین نامه انضباط کار آئین نامه انضباط کار


5-2- بخشنامه ها، جداول و فرم های مزدی

5-3- دفاتر مشاوران فنی طبقه بندی مشاغل

6- آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

7- آئین نامه ایمنی امور پیمانکاران

8- آئین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ،کارگران و کارآموزان

9- دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاران

10-راهنمای مراحل ثبت نام در سامانه صلاحیت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

11-شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران

12- نمودار گردش کار صدور گواهی تایید صلاحیت ایمنیپ

13- لیست شرکتهای تعیین صلاحیت شده سال 94

14-چک لیست بررسی فعالیت و عملکرد شرکت خدماتی

15-دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

16-عناوین و مشخصات شغل ها

17-فرم خلاصه اطلاعات شرکتهای ارائه دهنده خدماتی و  پشتیبانی استان آذربایجان شرقی

18-کد های فعالیت

19-مدارک لازم جهت اخذ مفاصا حساب

20-کتاب الکترونیکی قانون کار

21-مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

22- نرم افزار تلفن همراه پرسش های متداول کارگران و کارفرمایان

23-شرح وظایف اداره روابط کار

24- فرم معرفی متقاضی احراز سمت مسوول ایمنی-فرم شماره 1

25- فرم درخواست بررسی صلاحیت- فرم شماره 2

26- فرم پیمایش مزد در بازار کار

27-لیست انجمن های صنفی کارفرمایی دارای اعتبار در استان-سال95

28-لیست انجمن های صنفی کارگری دارای اعتبار در استان-سال95

29-تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

30- بخشنامه مزد سال 1398

31-انجمن ایمنی بهداشت حرفه ای محیط زیست استان آذربایجان شرقی

32-آیین نامه ایمنی در جایگاههای عرضه سوخت

33-آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی