اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی / معاونت روابط کار / دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاران