اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی / معاونت روابط کار / تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

تصویبت نامه در خصوص گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری