فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف به شما ارائه شده است؟
2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
3- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری با شما داشته اند مرقوم فرمایید.
4- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را مرقوم فرمایید.
5- لطفا نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح امور بنویسید.