رئوس کلی خدمات رئوس کلی خدمات

«««   شفاف سازی

  - بررسی طرحهای متقاضی تسهیلات

   - انتخاب و معرفی کارگر، گروه کار و ... نمونه در سطوح مقدماتی، استانی و کشوری

   - اشتغال اتباع خارجی (پروانه اشتغال)

   - اجرای برنامه های فرهنگی در سطح استان

   - امور ورزشی و رفاهی کارگران

   - ارزیابی و آسیب شناسی مداوم شاخص های پوشش جمعیتی و ارائه راه حل

   - برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

   - خدمات بیمه بیکاری

    - حمایت از پایداری مشاغل و واحدهای مشکل دار

    - طرحهای اصلاح ساختار اقتصادی

    - برگزاری دوره های آموزشی داخل مرکز/خارج مرکز

 

فرمهای مورد نیاز:

 

گردش کارها و فرآیندها:

 

گردش کار پاسخگویی به شکایات گردش کار پاسخگویی به شکایات

 فرآیند 1 - فرآیند رسیدگی به دادخواست متقاضیان در مراجع حل اختلاف

farayand3 فرآیند آئین نامه اجرایی بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین

frayand2 فرآیند بررسی نقشه های ساختمانی کارگاههای در شرف احداث

farayand4 فرآیند تمدید پروانه کار اشتغال اتباع خارجی

بیمه بیکاری برقراری بیمه بیکاری


ثبت تغییر تعاونیها ثبت تغییر تعاونیها

 

گردشکار تشکیل تعاونی گردشکار تشکیل تعاونی
 

فرآیند سامد فرآیند سامد