طرحهای اصلاح ساختار اقتصادی

شفاف سازی و مستندسازی فرآیندها و گردش کارها

واحد: اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

                                                                                                                              تعداد خدمات:  3

·         عنوان خدمت: طرحهای اصلاح ساختار اقتصادی

·        مدارک لازم:درخواست طرح اصلاح ساختار توسط مدیریت کارگاه

·        مدت زمان انجام کار (زمان مورد نیاز برای خدمت): بسته به نوع طرح مدت زمان مورد نیاز برای اصلاح ساختار متغیراست.

·         مراحل انجام کار: ارائه درخواست طرح اصلاح ساختار توسط مدیریت کارگاه به اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی و بررسی اولیه توسط اداره و ارسال به شورای عالی کار جهت تصویب نهایی ونهایتاً اجرای طرح اصلاح ساختار اقتصادی.

o        گردش کار نموداری:            دارد                                 ندارد

·         مستندات قانونی (قوانین مربوطه): (لطفاً مواد یا تبصره های قانونی را جهت اطلاع رسانی و منابع آن را جهت اطلاع ارباب رجوع را اعلام و ارائه فرمائید) دستورالعمل رسیدگی به طرحهای اصلاح ساختار اقتصادی.

·         فناوری مورد نیاز:

·         واحد مربوطه انجام خدمت: واحد حمایت از پایداری مشاغل.

·        نام متصدی قسمت: جعفر نوروزی- علی راستگو

·         طبقه واحد: 3

·         نحوه اطلاع رسانی خدمت: از طریق سایت اداره کل و اتوماسیون اداری.

·        ارزیابی خدمات از نظر صحت/دقت/سرعت انجام کار در 6 ماهه اول سالجاری و مقایسه عملکرد آن با 6 ماهه سال 92 : در حد مطلوب میباشد.

 

·         مهمترین چالش های پیش رو در جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع و یا اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی را بیان

نمائید. -

·         آیا خدمات مربوط در ارتباط با ادارات و سازمانهای همکار می باشد لطفا بیان کنید و نحوه ارائه خدمات مشترک را نیز بیان نمائید.

·          

·         هزینه انجام خدمات: رایگان                      باهزینه         مبلغ هزینه: .............................  

·          

·         چگونگی پرداخت هزینه: -