برگزاری دوره های آموزشی داخل مرکز/خارج مرکز

شفاف سازی و مستندسازی فرآیندها و گردش کارها

«مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار»

واحد:  آموزش

تعداد خدمات: 6

-         عنوان خدمت:   برگزاری دوره های آموزشی داخل مرکز/خارج مرکز

-         مدارک لازم:  ارائه درخواست کتبی توسط واحد متقاضی و یا مطابق تقویم آموزشی

-         مدت زمان انجام کار (زمان مورد نیاز برای خدمت):   3 لغایت 5 روز

-         مراحل انجام کار:  فلوچارت

-         گردش کار نموداری:            دارد                                 ندارد

-         مستندات قانونی (قوانین مربوطه): (لطفاً مواد یا تبصره های قانونی را جهت اطلاع رسانی و منابع آن را جهت اطلاع ارباب رجوع را اعلام و ارائه فرمائید)   براساس آئین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان و همچنین شرح وظایف مرکز تحقیقات و استراتژی وزارت متبوع

-         فناوری مورد نیاز:  پروژکتور - کامپیوتر

-         واحد مربوطه انجام خدمت:  آموزش

-         نام متصدی قسمت:   خانم ها: وصلی رقیق دل   آقای: افقی

-         طبقه واحد: 

-         نحوه اطلاع رسانی خدمت:  فاکس- سایت اداره کل- مکاتبه اطلاع رسانی شفاهی

-         ارزیابی خدمات از نظر صحت/دقت/سرعت انجام کار در 6 ماهه اول سالجاری و مقایسه عملکرد آن با 6 ماهه سال 92   فراتر از پیش بینی

-         مهمترین چالش های پیش رو در جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع و یا اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی را بیان نمائید.  عدم پرداخت به موقع حق التدریس اساتید- عدم همکاری واحدهای صنعتی- عدم وجود اهرم قانونی جهت الزام شرکت در دوره های آموزشی

-         آیا خدمات مربوط در ارتباط با ادارات و سازمانهای همکار می باشد لطفا بیان کنید و نحوه ارائه خدمات مشترک را نیز بیان نمائید. 

-         هزینه انجام خدمات: رایگان                      باهزینه              مبلغ هزینه: طبق تقویم پیوستی و یا درخواست واحدها و براساس مصوبه هیات دولت                                                                                           

 

-         چگونگی پرداخت هزینه:  واریز به حساب 2171869006009 بانک ملی بنام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی