امور ورزشی و فرهنگی کارگران

شفاف سازی و مستندسازی فرآیندها و گردش کارها                                                واحد:  امور ورزشی

 

پ

عنوان خدمت:   امور ورزشی و رفاهی کارگران

 

مدارک لازم:  دفترچه تامین اجتماعی ارائه معرفینامه

 

مدت زمان انجام کار (زمان مورد نیاز برای خدمت):   امور رفاهی یک روزه امور ورزشی برحسب رشته و شرایط مسابقات متفاوت می باشد.

مراحل انجام کار:  طبق مکاتبات مسابقات اعلام می گردد.

 

گردش کار نموداری:           دارد                                 ندارد

مستندات قانونی (قوانین مربوطه): (لطفاً مواد یا تبصره های قانونی را جهت اطلاع رسانی و منابع آن را جهت اطلاع ارباب رجوع را اعلام و ارائه فرمائید)  

فناوری مورد نیاز:   سامانه امور ورزش

واحد مربوطه انجام خدمت:   امور ورزشی

نام متصدی قسمت:   اسماعیل سبب کار

طبقه واحد:  دوم واحد یک

نحوه اطلاع رسانی خدمت:  فاکس سایت امور ورزشی

-         ارزیابی خدمات از نظر صحت/دقت/سرعت انجام کار در 6 ماهه اول سالجاری و مقایسه عملکرد آن با 6 ماهه سال 92  

-         مهمترین چالش های پیش رو در جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع و یا اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی را بیان نمائید.  

-         آیا خدمات مربوط در ارتباط با ادارات و سازمانهای همکار می باشد. لطفا بیان کنید و نحوه ارائه خدمات مشترک را نیز بیان نمائید.

هزینه انجام خدمات:                   رایگان                      باهزینه              مبلغ هزینه:  رفاهی 4.500.000 ریال

(برحسب رشته متفاوت است)

         

چگونگی پرداخت هزینه:    اداره - بانک