خدمات بیمه بیکاری

 

شفاف سازی و مستندسازی فرآیندها و گردش کارها

واحد: اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

                                                                                                                              تعداد خدمات:  3

·         عنوان خدمت:  خدمات بیمه بیکاری

·        مدارک لازم:درخواست متقاضی کپی شناسنامه ،کارت ملی،دفترچه بیمه ،کارت پایان خدمت و مدارک آموزشی

·        مدت زمان انجام کار (زمان مورد نیاز برای خدمت):پس از دریافت مدارک مربوطه و تشکیل پرونده حداکثر ظرف مدت 20 روز نسبت به انجام و خدمت مورد اشاره اقدام می گردد.

·         مراحل انجام کار: مراجعه متقاضی به دفاتر پیشخوان دولت و تشکیل پرونده بررسی پرونده در اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی ودر صورت موافقت ارسال به تامین اجتماعی جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری معرفی به فنی و حرفه ای و یا نهضت سواد آموزی.

o        گردش کار نموداری:            دارد                                 ندارد

·         مستندات قانونی (قوانین مربوطه): (لطفاً مواد یا تبصره های قانونی را جهت اطلاع رسانی و منابع آن را جهت اطلاع ارباب رجوع را اعلام و ارائه فرمائید) قانون کار   مقررا ت و دستوالعملها و آئین نامه های مربوط به حقوق کار قانون بیمه بیکاری آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری و تفاهم نامه منعقده فی مابین وزارت کار واموراجتماعی سابق و سازمان تامین اجتماعی در سال 84

·         فناوری مورد نیاز: رایانه و نرم افزار ویژه بیمه بیکاری.

·         واحد مربوطه انجام خدمت: واحد بیمه بیکاری .

·        نام متصدی قسمت: جعفر نوروزی- علی راستگو

·         طبقه واحد: 3

·         نحوه اطلاع رسانی خدمت: از طریق سایت اداره کل و اتوماسیون اداری.

·        ارزیابی خدمات از نظر صحت/دقت/سرعت انجام کار در 6 ماهه اول سالجاری و مقایسه عملکرد آن با 6 ماهه سال 92 : در حد مطلوب میباشد.

 

·         مهمترین چالش های پیش رو در جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع و یا اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی را بیان

نمائید. -

·         آیا خدمات مربوط در ارتباط با ادارات و سازمانهای همکار می باشد لطفا بیان کنید و نحوه ارائه خدمات مشترک را نیز بیان نمائید.

·          

·         هزینه انجام خدمات: رایگان                      باهزینه         مبلغ هزینه: .............................  

·          

·         چگونگی پرداخت هزینه: -