حمایت از پایداری مشاغل و واحدهای مشکل دار

شفاف سازی و مستندسازی فرآیندها و گردش کارها

واحد: اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

                                                                                                                              تعداد خدمات:  3

·         عنوان خدمت: حمایت از پایداری مشاغل و واحدهای مشکل دار

·        مدارک لازم:تکمیل فرم گزارش بازرسی انجام شده و درخواست واحد مشکل دار

·        مدت زمان انجام کار (زمان مورد نیاز برای خدمت):پس از دریافت گزارش در خصوص واحدهای مشکل دار از طریق اخبار یا بازرسان کار حداکثر ظرف یک هفته اقدام می گردد.

·         مراحل انجام کار: ارسال نامه از طریق کارفرمابه اداره کل یا استانداری و یا وزارت متبوع و یا ادارات شهرستانی – اعزام بازرس یا کارشناس مربوطه جهت بررسی موضوع و تکمیل گزارش و نهایتاً طرح در کمیته استانی د اتخاذ تصمیم لازم در مورد واحد مربوطه.

o        گردش کار نموداری:            دارد                                 ندارد

·         مستندات قانونی (قوانین مربوطه): (لطفاً مواد یا تبصره های قانونی را جهت اطلاع رسانی و منابع آن را جهت اطلاع ارباب رجوع را اعلام و ارائه فرمائید)تصویب نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با حمایت از پایداری مشاغل و شناسایی واحدهای مشکل دار.

·         فناوری مورد نیاز: رایانه و نرم افزار ویژه واحدهای مشکل دار.

·         واحد مربوطه انجام خدمت: واحد حمایت از پایداری مشاغل.

·        نام متصدی قسمت: جعفر نوروزی- علی راستگو

·         طبقه واحد: 3

·         نحوه اطلاع رسانی خدمت: از طریق سایت اداره کل و اتوماسیون اداری.

·        ارزیابی خدمات از نظر صحت/دقت/سرعت انجام کار در 6 ماهه اول سالجاری و مقایسه عملکرد آن با 6 ماهه سال 92 : در حد مطلوب میباشد.

 

·         مهمترین چالش های پیش رو در جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع و یا اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی را بیان

نمائید. -

·         آیا خدمات مربوط در ارتباط با ادارات و سازمانهای همکار می باشد لطفا بیان کنید و نحوه ارائه خدمات مشترک را نیز بیان نمائید.

·          

·         هزینه انجام خدمات: رایگان                      باهزینه         مبلغ هزینه: .............................  

·          

·         چگونگی پرداخت هزینه: -