لیست شماره تلفن های روسای شهرستانهای تابعه

 

نام شهرستان

عنوان کامل و دقیق دستگاه

عنوان بالاترین مقام مسئول

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن مستقیم مسئول

فاکس

مستقیم اداره

تبریز

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

سعید عبدحافظ

34779431

34789070

5-34777404

میانه

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

بابک کبیری

52337730

52332830

9-52332827

بناب

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

صمد اخلاصی

37735550

37730896

37739908

مرند

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

امیر محمدزاده

42276659

42275800

42259122

آذرشهر

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

محمد آقائی

34236888

34236888

34236888

شبستر

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست اداره

محرم خدایی

42428300

42424481

42425249

اهر

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

زین العابدین امامی

44339319

44335470

44339319

سراب

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

مهدی حیدرزاده

43227906

43229665

43223939

مراغه

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

ناصر مظهریان

37456468

37456466

5-37456464

هشترود

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

علی آقایی

52624020

52624020

52624091

ملکان

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست نمایندگی 

پرویز حبیبی بلاغی

37843416

37843393

37843393

اسکو

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست نمایندگی 

حسین اسکندرزاده

32226286

33220177

33220177

هریس

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست اداره

ولی ماهی

43436064

43436064

43436064

جلفا

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست اداره

رشید ابراهیمی

42052007

42052990

42052990

ورزقان

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست نمایندگی 

رحیم نوروزی

44554172

44554243

4454243

بستان آباد

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست نمایندگی 

زکریا رضایی

43333058

43333058

43330590

کلیبر

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست نمایندگی 

عبدیان

44440716

44440716

44440564

چاراویماق

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست نمایندگی

مرتضی جهاندیده

52722004

52722004

52722004

عجبشیر

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست نمایندگی

ناصر فلاحی مطلق

37640600

37640600

37640400