اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی / مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمالغرب کشور